Regulamin O.P.Z. ACTIVE NIUTON Kraków
Obowiązuje od 07.01.2023

1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu klubu Active Niuton, ważnej karty
Multisport, Fit Profit, Medicover Sport lub opłaceniem wejściówki.
2. Karty Multisport, Fit Profit, Medicover Sport ważne są tyko z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
3. Klientki są odpowiedzialne za kluczyk do szafki i pozostawienie w zamku w szafce przed opuszczeniem terenu klubu,
za zgubienie kluczyka nakładana jest kara 20 zł.
4. Zabrania się pozostawiania rzeczy treningowych i obuwia w szatni po skończonych ćwiczeniach.
5. Karnet jest imienny i ważny 30 dni. Zajęcia, które nie zostaną wykorzystane przez okres ważności karnetu
przepadają – bez możliwości zwrotu pieniędzy .
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Na terenie klubu mogą przebywać dzieci tylko na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych – w razie
jakichkolwiek uszkodzeń ciała Klub nie ponosi odpowiedzialności.
7. Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie zamienne. Na sprzęcie do ćwiczenia należy
rozkładać ręcznik ze względów higienicznych.
8. Po skończonych ćwiczeniach należy odnieść sprzęt na miejsce.
9. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorki/a (opiekuna klubu) oraz dostosować
się do regulaminu klubu. Trening może prowadzić wyłącznie trener zatrudniony w klubie Active Niuton. Trening
personalny z trenerem nie zatrudnionym w kubie Active Niuton może być przeprowadzony po uzgodnieniu z
właścicielem klubu.
10. Każdy członek klubu, zobligowany jest do wykupienia karty członkowskiej w cenie 10 zł. Posiadacze kart
lojalnościowych Multisport, FitProfit i Medicover Sport ponoszą opłatę członkowską w wysokości 10 zł, oraz
dokonują wpłaty kaucji w kwocie 25 zł.

11. Na zajęcia obowiązują zapisy. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić 4 godziny wcześniej, a zajęcia
poranne do godziny 20 dnia poprzedniego. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane, a brak
potwierdzenia obecności na kolejnych zajęcia jest równoznaczne ze skreślenie z listy zajęć. Zajęcia odbywają
się od 5 osób – przy mniejszej ilości chętnych zajęcia będą odwołane.

12. W przypadku nieodwołania zajęć dla osób posiadających karty Multisport, Fit Profit,Medicover Sport zostaje
potrącona kwota za zajęcia z kaucji, lub pobrana opłata w wysokości 25zł.

13. Możliwość rezerwacji miejsc na zajęcia fitness, posiadają osoby z ważnym karnetem i na maksymalnie 2
tygodnie do przodu.

14. „Active Niuton” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest
zły stan zdrowia, nie stosowanie się do regulaminu Active Niuton lub zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
15. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby, które spóźnią się na zajęcia i pominą
obowiązkową rozgrzewkę– WCHODZĄ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
. Kobiety w ciąży przed
przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie że nie ma
przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych. Problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłosić przez zajęciami opiekunowi
klubu i instruktorowi.
16. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie
złego samopoczucia.
17. Zabrania się żucia gumy na sali treningowej.
18. Osoby nie przestrzegające regulaminu siłowni zostaną usunięte z terenu klubu bez możliwości zwrotu poniesionych
kosztów.
19. Udostępnienie karnetu innej osobie jest jednoznaczne z jego utratą.
20. Zawieszenie karnetu możliwe jest powyżej 7 dni w okresie lipiec-sierpień lub w przypadku choroby (zaświadczenie
lekarskie). W pozostałe miesiące, zawieszenie jest możliwe jeden raz w miesiącu na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na korzystanie z usług O.P.Z. ACTIVE NIUTON. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a , że nawet przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uprawianie sportu stwarza ryzyko
kontuzji. Świadomy/a tego decyduję się na udział w zajęciach w O.P.Z. ACTIVE NIUTON.”
 Oświadczam , że zapoznałam/em się z treścią Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klubu Active Niuton do
kontaktowania się ze mną w razie zmiany terminu ćwiczeń lub potwierdzenia mojej obecności , zgodnie z
ustawą z dnia 27.04.2016 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)
……………………………………………… ………………………………..
imię i nazwisko data i podpis

Honorujemy KARTY Mulstisport, Medicover, FitProfit i PZU Sport

X