Regulamin

Regulamin O.P.Z. ACTIVE NIUTON Kraków

 1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu klubu Active Niuton, ważnej karty Multisport, Fit Profit, Medicover Sport lub opłaceniem wejściówki.

 2. Karty Multisport, Fit Profit, Medicover Sport ważne są tyko z dowodem osobistym.

 3. Klientki są odpowiedzialne za kluczyk do szafki i jego zwrot na recepcję przed opuszczeniem terenu klubu, za zgubienie kluczyka nakładana jest kara 20 zł.

 4. Zabrania się pozostawiania rzeczy treningowych i obuwia w szatni po skończonych ćwiczeniach.

 5. Karnet jest imienny i ważny 30 dni. Zajęcia, które nie zostaną wykorzystane przez okres ważności karnetu przepadają – bez możliwości zwrotu pieniędzy .

 6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Na terenie klubu mogą przebywać dzieci tylko na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych – w razie jakichkolwiek uszkodzeń ciała Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie zamienne. Na sprzęcie do ćwiczenia należy rozkładać ręcznik ze względów higienicznych.

 8. Po skończonych ćwiczeniach należy odnieść sprzęt na miejsce.

 9. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorki/a (opiekuna klubu) oraz dostosować się do regulaminu klubu. Trening może prowadzić wyłącznie trener zatrudniony w klubie Active Niuton. Trening personalny z trenerem nie zatrudnionym w kubie Active Niuton może być przeprowadzony po uzgodnieniu z właścicielem klubu.

 10. Na zajęcia obowiązują zapisy. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić 4 godziny wcześniej, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane, a nie potwierdzenie obecności na kolejnych zajęcia jest równoznaczne ze skreślenie z listy zajęć. Zajęcia odbywają się od 5 osób- przy mniejszej ilości chętnych zajęcia będą odwołane.

 11. W przypadku nieodwołania zajęć ( punkt 10 ) dla osób posiadających karty Multisport, Fit Profit,Medicover Sport oraz karnet miesięczny open fitness Active Niuton będzie naliczona opłata w wysokości 10 zł.

 12. Active Niuton” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia, nie stosowanie się do regulaminu Active Niuton lub zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

 13. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby, które spóźnią się na zajęcia i pominą obowiązkową rozgrzewkę– WCHODZĄ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie że nie ma przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych.

 14. Problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłosić przez zajęciami opiekunowi klubu i instruktorowi.

 15. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.

 16. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie złego samopoczucia.

 17. Zabrania się żucia gumy na sali treningowej.

 18. Osoby nie przestrzegające regulaminu siłowni zostaną usunięte z terenu klubu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 19. Udostępnienie karnetu innej osobie jest jednoznaczne z jego utratą.

 20. Zawieszenie karnetu możliwe jest powyżej 7 dni w okresie lipiec-sierpień lub w przypadku choroby (zaświadczenie lekarskie).

 21. Czas trwania zajęć wynosi 50 minut.

 22. Osoba, która wykupiła karnet lub jednorazowe wejście (dotyczy również Kart Benefit ,Systems, Fit Profit, Medicover Sport) oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała regulamin klubu.

 23. W czasie pandemii przed wejściem do klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie recepcji, w holu i w szatni.

 

 • Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na korzystanie z usług O.P.Z. ACTIVE NIUTON. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a , że nawet przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uprawianie sportu stwarza ryzyko kontuzji. Świadomy/a tego decyduję się na udział w zajęciach w O.P.Z. ACTIVE NIUTON.”

 • Oświadczam , że zapoznałam/em się z treścią Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 • Oświadczam, że zapoznałam/ em się z treścią regulaminu dotyczącego zasad bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klubu Active Niuton do kontaktowania się ze mną w razie zmiany terminu ćwiczeń lub potwierdzenia mojej obecności , zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2016 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

 

 

……………………………………………… ………………………………..

imię i nazwisko data i podpis

tel.: …………………………………..